EXOTIC ELEGANCE

ทำควำมรจก Bangkok Bootery แบรนดเครองหนง
เอก โซติกสญชำติไทย ทผสำนไวซงดไซนอนหรหรำบนคณ
ภำพท ถกยอมรบมำนำนกวำ 80 ปี
EXOTIC ELEGANCE

ในยคทแอกเซสเซอรเปนตวขบเคลอนโลกแฟชนและทำใหทกแบรนดผลตกระเปำ
ออกมำกมำยหลำยหลำก กำรหำกระเปำทรงคลำสสกใชไดนำนๆ กเปนทำงเลอก
ทนำสนใจไมแพกน โดยเฉพำะกระเปำหนงเอกโซตกทคมคำกบกำรลงทน และไม วำอยำงไรกคงควำมหรหรำในทกยคทกสมย แถมยงใชคงทนใชงำนไดนำนยงเมอ

ไดรบกำรดแลทะนถนอมอยำงด

EXOTIC ELEGANCEEXOTIC ELEGANCE EXOTIC ELEGANCE EXOTIC ELEGANCE

หำกใครตองกำรเครองหนงเอกโซตกคณภำพ ดไซนสวย ในรำคำไมแรงมำกนก เรำขอแนะนำ ใหคณรจกกบแบรนด Bangkok Bootery แบรนดเครองหนงเอกโซตกสญชำตไทยมำกดวย ประสบกำรณ์ในกำรผลตเครองหนงหลำกชนด ไมวำจะเปน กระเปำ รองเทำ ไปจนถงแอกเซ สเซอร สำหรบทงหญงและชำย มำยำวนำนกวำ 80 ป ซงถกจดจำหนำยทงในประเทศ และ
ตำงประเทศรวมกบพำรทเนอรอกมำกมำยทอยทั่วโลกมำตงแตปค.ศ. 1937 ทำใหชอเครอง หนงของ Bangkok Bootery เปนทเชอถอไดในเรองคณภำพ ดไซน และฝมออนประณีต รวมถง กำรคดสรรหนงเอกโซตกอยำงพถพถน ซงทกๆ ชนผำนกำรนำเขำโดยไดกำรรบรองตำม มำตรฐำน CITES ดวยเหตน จงไมนำแปลกใจท Bangkok Bootery จะไดรบกำรยอมรบจำก
บคคลผมชอเสยง ดำรำชนนำชำวไทยและตำงประเทศดวย  จนปจจบนขยำยจดจำหนำย มำกกวำ 27 สำขำ ทัง Siam Paragon, Icon Siam , Central Chidlom และ Laguna Phuket

และสำหรบคอลเลกชนประจำป 2019 น ทำง Bangkok Bootery ไดออกแบบคอลเลกชน
กระเปำรปทรงคลำสสก แตเพมควำมโดดเดนดวยเฉดสสดใส

Goldmas
กระเปำถอทรงคลำสสิก ผลิตจำกหนงจระเขสีชมพพำสเทล แบบแมตตทนำเขำจำกตำงประเทศ ดวยควำมทฐำนกระเปำ กวำงทำใหใสของไดเยอะ ทงยงดทนสมย เขำกบลคหร แต หำกอยำกจบคใหคอนทรำสตกบลคทะมดทะแมง ก็ดเก๋ไปอีก แบบ และรนนยงมเวอรชนหนงจระเข หนงนกกระจอกเทศ และ หนงงสีสนสดใสใหเลือกอกดวย

EXOTIC ELEGANCE
EXOTIC ELEGANCE EXOTIC ELEGANCE EXOTIC ELEGANCE
Cervin Collection

กระเป๋าสะพายข้างที่แมตช์ได้กับทุกลุคไม่ว่าจะลำลองหรือออกงานหรู  และยังสามารถดัดแปลงเป็น กระเป๋าคลัตช์เก๋ๆ ได้ ตัวกระเป๋าทรงเหลี่ยมตัดเย็บจากหนังจระเข้ ข้างในยังแบ่งเป็นช่องใส่ของภายใน 3 ช่อง และตัวล็อกกระเป๋าแบบแม่เหล็ก รุ่นนี้มีหลากสีให้เลือก เช่น สีเบจ ชมพูพาสเทล และ เขียวอ่อน

EXOTIC ELEGANCE

EXOTIC ELEGANCE EXOTIC ELEGANCE EXOTIC ELEGANCE
Bazaar
กระเป๋าสะพายข้างที่แมตช์ได้กับทุกลุคไม่ว่าจะลำลองหรือออกงานหรู  และยังสามารถดัดแปลงเป็น กระเป๋าคลัตช์เก๋ๆ ได้ ตัวกระเป๋าทรงเหลี่ยมตัดเย็บจากหนังจระเข้ ข้างในยังแบ่งเป็นช่องใส่ของภายใน 3 ช่อง และตัวล็อกกระเป๋าแบบแม่เหล็ก รุ่นนี้มีหลากสีให้เลือก เช่น สีเบจ ชมพูพาสเทล และ เขียวอ่อน

EXOTIC ELEGANCE
EXOTIC ELEGANCE EXOTIC ELEGANCE EXOTIC ELEGANCE
ติดตามคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดเพิ่มเติมได้ที่ https://bangkokbootery.com หรือ
Instargram @bangkokbootery

EXOTIC ELEGANCE EXOTIC ELEGANCE EXOTIC ELEGANCE EXOTIC ELEGANCE EXOTIC ELEGANCE EXOTIC ELEGANCE EXOTIC ELEGANCE

Courtesy by:  L’Officiel Thailand  05.03.2019